top of page
40.jpg

การก่อตั้งโรงเรียน

เพื่อเป็น“โรงเรียนทดลองทางการศึกษา”

เมื่อปี 2522 โรงเรียนเมเคได้ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นโรงเรียนทดลองทางการศึกษา โดย “เมเคไค” ที่มีประวัติมากกว่า 130 ปี ซึ่งเป็นสมาคมศิษย์เก่าของวิทยาลัยครูชั้นสูงโตเกียว (Tokyo Higher

Normal School; เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมัธยมแห่งแรกของ

ประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นมหาวิทยาลัยสึคุบะ) เป็นโรงเรียนสหศึกษาเอกชนระดับมัธยมศึกษาที่มีความแตกต่างในประเทศญี่ปุ่น เพราะเป็นโรงเรียนที่สมาคมศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยของรัฐสร้างขึ้นมา ตั้งแต่การก่อตั้งเมื่อ 40 ปีที่แล้ว พวกเราจัดการศึกษาแบบองค์รวมที่ไม่ยึดติดกับความคิดอุปาทาน คือ ได้ส่งเสริมลักษณะพิเศษของนักเรียนแต่ละคนอย่างมีอิสระทางความคิดให้ความสำคัญกับความสามารถที่เลือกและตัดสินใจแบบถูกต้อง ความสามารถที่ดำเนินงานอย่างมีพลังและมีความสมบูรณ์ในจิตใจ ศิษย์เก่าของโรงเรียนเมเคสร้างผลงานหลายๆด้าน เช่น เทคโนโลยี การแพทย์ ธุรกิจ การศึกษาและศิลปะ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถือว่าเป็นรูปแบบสำคัญของการจัดการศึกษาของโรงเรียนเมเค

ภารกิจที่เป็น “โรงเรียนระดับโลก World School”

 

โรงเรียนเมเค รับนักเรียนญี่ปุ่นที่มีประวัติเคยอาศัยอยู่ที่ต่างประเทศ (นักเรียนนอก) ตั้งแต่สมัยก่อตั้งโรงเรียนจำนวนมาก ปัจจุบันนักเรียนนอกที่กลับมาเรียนที่โรงเรียนเมเค ทั้งหมดประมาณ 250 คน ซึ่งเป็นประมาณ 17 % ของนักเรียนทั้งหมด จำนวน 1,527 คน

นอกจากนั้น ยังรับนักเรียนต่างชาติจำนวนมากเช่นกัน โดยเฉพาะที่ผ่านมาได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับโรงเรียนดั้งเดิมและโรงเรียนชั้นนำของประเทศต่างๆ ทั่วโลก หลายๆแห่ง เช่น ปีที่แล้วนักเรียนต่างชาติที่เข้าร่วมโปรแกรมระยะสั้น ประมาณ 200 คน ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการและกีฬา หรือทำกิจกรรมเยี่ยมโรงเรียนที่โรงเรียนเมเค

เมื่อปี 2559 ได้รับอนุญาตเปิดสอนหลักสูตร IB Diploma Programme (DP) ที่องค์กร International Baccalaureate (IB) ได้ส่งเสริม ในปี 2565 จะเปิดสอนหลักสูตร “All English DP” ที่ได้รับวุฒิบัตร IB Diploma โดยใช้แค่ภาษาอังกฤษเท่านั้น โรงเรียนเมเคทำหน้าที่เป็นโรงเรียนระดับโลก World School โดยได้นำหลักสูตร มาตรฐานสากลเป็น 2 ภาษา ที่เป็นภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษ

 

ตามกระแสนี้ เมื่อกรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยสึคุบะและโรงเรียนเมเคได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ ในหัวข้อ 

“การส่งเสริมโลกาภิวัตน์” มหาวิทยาลัยสึคุบะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น และได้รับภารกิจ “การพัฒนาบุคลากรระดับสากล” จากรัฐบาลญี่ปุ่น ข้อตกลงร่วมมือระหว่างโรงเรียนมัธยมและมหาวิทยาลัย หัวข้อ “การส่งเสริมโลกาภิวัตน์” ของโรงเรียนเมเคและมหาวิทยาลัยสึคุบะ ทำให้มีการแลกเปลี่ยนทางการวิจัยการศึกษามากขึ้น และได้พัฒนาบุคลากรที่มีมุมมองกว้างขึ้นระดับโลก และมีอนาคตที่สดใส พวกเราจะเป็นโรงเรียนระดับโลก World School และช่วยเหลือการสร้างสังคมให้ดีขึ้นโดยได้ส่งเสริมศึกษา

スライド2.JPG
898e8905b981de97be7bcfb7ba230aa6-320x240
IBロゴ.jpg

“สภาพแวดล้อมทางการศึกษา” ที่สมบูรณ์

 

เมืองสึคุบะ ที่โรงเรียนเมเคตั้งอยู่ ได้เรียกว่าเมืองแห่งวิทยาศาสตร์ (Science City) เป็นเมืองแห่งการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มีสถาบันวิจัยสำคัญของทั้งรัฐและเอกชน หลายแห่ง 1 ต่อ 4 คนของประชากรเป็นนักวิจัย และมีดอกเตอร์ จำนวน 8,000 คน นอกจากนี้ การเดินทางเข้าเมืองและไปต่างประเทศมีความสะดวกมาก เช่น การเดินทางจากโตเกียวโดยรถไฟฟ้าใช้เวลา 45 นาที และจากสนามบินนาริตะโดยรถทัวร์ 50 นาที

ส่วนโรงเรียนมีอาคารเรียน จำนวน 4 หลัง เป็นอาคารมัธยมศึกษาตอนต้น อาคารมัธยมศึกษาตอนปลาย อาคารแอกโกระ และอาคารสกอลาร์ นอกจากนั้น ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบสมบูรณ์ เช่น ห้องสมุดที่มีหนังสือ จำนวนประมาณ 75,000 เล่ม หอประชุม จำนวน 2 หลัง สนามกีฬาพร้อมสนามหญ้าเทียม จำนวน 2 แห่ง โรงยิมพร้อมโรงฝึกศิลปะการต่อสู้แบบญี่ปุ่นและสระว่ายน้ำ ยังมีโรงอาหารและคาเฟทีเรีย มีที่นั่งพร้อมกันมากกว่า 1,000 คน และร้านค้า เป็นต้น พร้อมมีครูห้องพยาบาลและนักสังคมสงเคราะห์ประจำโรงเรียนที่ช่วยเหลือทั้งด้านร่างกายและจิตใจของนักเรียน

a19cb8b540b9b2a9b1b677888a2391e3.jpg
images.jpg
bottom of page