top of page

โปรแกรมการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปี

โปรแกรมการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปี (หรือ 1 ปีครึ่ง) นักเรียนต่างชาติจะได้ศึกษาที่ห้องเรียนประจำ แต่การเก็บหน่วยกิตของมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ใช่เป้าหมายของนักเรียน โปรแกรมจะกำหนดตามความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นและเป้าหมายของนักเรียนแต่ละคน หลังจากจบโปรแกรมที่ประเทศญี่ปุ่นแล้ว กลับไปศึกษาต่อที่โรงเรียนของประเทศตนเอง ถ้าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเรียบร้อยที่ประเทศตนเองแล้ว ก็สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติได้

วัตถุประสงค์ของโปรแกรมการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปี คือ มีหลายๆอย่าง เช่น การพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ การเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นหรือวัฒนธรรมญี่ปุ่น การศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นเป็นต้น นอกจากนักเรียนต่างชาติที่ใช้ทุนส่วนตัวแล้ว ยังมีนักเรียนที่มีประวัติต่างกันและมาจากทั่วโลกเพื่อศึกษา เช่น นักเรียนทุนภาครัฐและเอกชน เช่น โครงการ AFS โรงเรียนเมเค จะออกแบบโปรแกรมการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นตามวัตถุประสงค์ของนักเรียนแต่ละคน เช่น จำนวนคาบวิชาภาษาญี่ปุ่น การเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตร การเก็บหน่วยกิต การเข้าร่วมการแข่นขันกล่าวสุนทรพจน์ กิจกรรมความร่วมมือกับนักศึกษาและชุมชนใกล้เคียงเป็นต้น และพยายามช่วยเหลือเพื่อบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

DSC_1025_edited.jpg

ตัวอย่างตารางเรียนของโปรแกรมการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปี

ตัวอย่างตารางเรียน 1P.jpg

ตารางเรียนของนักเรียนทุนภาครัฐที่ได้ระดับ N4 ของ JLPT นักเรียนท่านนี้ถนัดกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ ก็เลยเรียนวิชาด้านวิทยาศาสตร์กับนักเรียนญี่ปุ่น และเรียนภาษาญี่ปุ่น 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในระยะเวลา 9 เดือน ได้สอบผ่าน JLPT ระดับ N3 ปัจจุบันได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนประเทศตนเองและจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

เงื่อนไขสำหรับโปรแกรมการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปี

  • การจำกัดอายุ

สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นที่ประเทศตนเอง และอายุต่ำกว่า 18 ปี​

  • ความสามารถภาษาญี่ปุ่น

ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านภาษาญี่ปุ่น

  • ประวัติการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

ควรมีประวัติการศึกษาภาษาญี่ปุ่น ในระยะเวลา 12 เดือน

  • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ควรมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเท่ากับระดับ B1 ขอตรวจสอบการวัดความสามารถภาษาอังกฤษ ตามตารางดังต่อไปนี้

  • ข้อสอบ

มีการสอบภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เรียงความและสัมภาษณ์ แต่ผู้สมัครที่ได้รับรองมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเท่ากับระดับ B2 จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาอังกฤษ ตรวจสอบรายละเอียดตามเอกสาร "รายละเอียดการสมัคร" ดังรายการต่อไปนี้

  • การเก็บหน่วยกิต

นักเรียนที่มีความต้องการเก็บหน่วยกิต ต้องปรึกษาก่อนเข้ารับการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น และต้องเรียนตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงเดือนมีนาคมของปีถัดไป ถ้าเรียนแค่ครึ่งปี ไม่สามารถเก็บหน่วยกิตได้ ควรตรวจสอบรายการตามเอกสาร "รายละเอียดการสมัคร" ดังรายการต่อไปนี้

ข้อความจากรุ่นพี่

คุณมิญ นักเรียนต่างชาติที่ใช้ทุนส่วนตัวรุ่นแรกจากนครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม มาศึกษาที่โรงเรียนเมเค เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน ในระยะเวลา 1 ปี เน้นศึกษาด้านภาษาญี่ปุ่น หลังจากจบโปรแกรม ได้สอบเข้ามหาวิทยาลัยสึคุบะ ปัจจุบันได้ศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรประเด็นระดับโลกบัณฑิต (Bachelor’s Program in Global Issues) อนาคตอยากจะเป็นเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติ UN

*เสียงบันทึกเป็นภาษาอังกฤษ

คุณอาย นักเรียนต่างชาติที่ใช้ทุนส่วนตัวจากกรุงเทพ ประเทศไทย มาศึกษาที่โรงเรียนเมเค เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน ในระยะเวลา 1 ปี เน้นศึกษาด้านภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น วัตถุประสงค์ในการศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น คือ เพิ่มประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่ต่างวัฒนธรรมพร้อมศึกษาด้านภาษาญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นที่ตัวเองชอบมาก หลังจากจบโปรแกรม ศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกำลังศึกษาการเมืองระหว่างประเทศ

*เสียงบันทึกเป็นภาษาไทย

bottom of page