โปรแกรมการศึกษา

IMG_20190211_165617_edited.jpg

​ลักษณะของโปรแกรมการศึกษา

โปรแกรมการศึกษาของโรงเรียนเมเคไม่ได้แค่ท่องจำความรู้และนำไปใช้ประโยชน์
ตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียน พวกเราตั้งคำถามและประเมินความรู้และสามัญสำนึกที่มีอยู่ตลอด แล้วพยายามใช้โปรแกรมการศึกษาที่สร้างคุณค่าใหม่ๆ
หลักการนี้จะได้เห็นในงานภาคสนาม การวิจัยประเด็นส่วนบุคคล
ปรแกรม SSH (Super Science High School: โรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์ชั้นนำ)
และโปรแกรม International Baccalaureate Diploma Program
โรงเรียนที่ได้รับอนุญาตเปิดสอนหลักสูตร International Baccalaureate (IB)

โรงเรียนเมเคได้รับอนุญาตจากองค์กร International Baccalaureate เป็นสมาชิกหนึ่งในโรงเรียน IB ทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2559 และเริ่มหลักสูตรมาตรฐานสากลที่สามารถเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยทั่วโลกได้

“โปรแกรม IB Diploma” นี้ เป็นโปรแกรมที่มีความสมดุลและขั้นสูง ที่นอกจากได้เรียนรู้ระดับมหาวิทยาลัยแล้วยังได้ฝึกฝนความสามารถที่จำเป็นในการใช้ชีวิตเป็นบุคลากรระดับสากล นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรที่กำหนดไว้ในระยะเวลา 2 ปี ได้ผ่านการสอบครั้งสุดท้าย แล้วได้ผลงานที่กำหนดไว้ สามารถรับและนำวุฒิบัตรเข้าสู่มหาวิทยาลัยที่นานาชาติยอมรับ (วุฒิบัตร International Baccalaureate) วิชาเรียนเปิดสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ สามารถเรียนทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษได้

เมื่อปี 2563 นักเรียนรุ่นแรกทุกคนได้รับ “IB Diploma (วุฒิบัตร International Baccalaureate)” และสำเร็จการศึกษา นักเรียนรุ่นแรกที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้รับโอกาสจากมหาวิทยาลัยที่อยู่ระดับสูงของอันดับโลก หลายๆแห่ง เช่น University of Tronto และ University of Melbourne และได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย หลายๆแห่ง โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกา (ทุนการศึกษาทั้งหมดของนักเรียนรุ่นแรกได้เป็น จำนวนเงิน $840,000) อันนี้แสดงได้ว่า การศึกษาทางวิชาการของ IB Diploma ได้รับการประเมินจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกเป็นอย่างดี ซึ่งคงจะเป็นหลักฐานแสดงว่าคอร์ส IB ของโรงเรียนเมเคได้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นโรงเรียนระดับโลก (World School)

SSH: Super Science High School
ที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาต

โรงเรียนเมเคได้กำหนดเป็น SSH (Super Science High School) จากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นโรงเรียนหลัก

ที่ดำเนินการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ได้เป็นเมื่อปี 2554 และต่อด้วยปี 2560 เป็นมาระยะเวลาทั้งหมด 9 ปี โปรแกรม SSH ไม่ได้เน้นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเดียว แต่มีภารกิจสูงสุดที่ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ โดยการดำเนินกิจกรรมและหลักสูตรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พยายามพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในการเลือกข้อมูลที่ “ถูกต้อง” และมีศีลธรรมทางวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาระดับโลกได้

เนื้อหาการศึกษา SSH ของโรงเรียนเราที่มีหลักการนี้ได้รับการประเมินอย่างสูง ได้สร้างผลงานหลายๆด้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ รายการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างผลงานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยโปรแกรม SSH

・ได้รับรางวัลองค์การส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในงาน JSEC (Japan Science and Engeering Challenge)

・ได้เป็นตัวแทนประเทศญี่ปุ่นที่ไปร่วมงาน intel ISEF (intel International Science and Engeering Fair)

ที่จัดขึ้นที่รัฐแอริโซนา ประเทศอเมริกา

・ได้รับรางวัล “Best Presentation Awards” ในงาน Global Science Link ที่ประเทศสิงคโปร์อีกด้วย

วิทยานิพนธ์ตอนอายุ 17
การวิจัยประเด็นส่วนบุคคล

ตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนเมเค ทุกคน จะต้องผ่าน “การวิจัยประเด็นส่วนบุคคล” บางคนเรียกว่า “วิทยานิพนธ์ตอนอายุ 17” นักเรียนแต่ละคนเตรียมประเด็น (หัวข้อ) ที่ตัวเองสนใจ และดำเนินการสำรวจและวิจัยในระยะเวลา 1 ปี  ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา หัวข้อการวิจัยจะได้จากหลายๆด้าน ไม่ใช่แค่วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ยังได้จากศิลปะ วิทยาศาสตร์การกีฬาและอื่นๆได้อีกด้วย ในขั้นตอนการทำวิจัย จะมีโอกาสไปเยี่ยมมหาวิทยาลัย สภาบันวิจัย บริษัทและอื่นๆ เพื่อขอความช่วยเหลือในการวิจัยและสำรวจ ทำให้เกิดการพัฒนาที่ครอบคลุม เช่น ความสามารถที่เข้าใจถึงปัญหา วิเคราะห์ เก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล สรุปและนำเสนอเป็นต้น

กิจกรรมการวิจัยนี้เป็นโอกาสสำหรับนักเรียนที่จะคิดถึงอนาคตของตัวเองด้วย การวิจัยประเด็นส่วนบุคคลเป็นการเปิดโอกาสสำหรับนักเรียนหลายๆคน แล้วได้เป็นนักวิจัย ช่างฝีมือดั้งเดิม สถาปนิกและศิลปิน การวิจัยประเด็นส่วนบุคคลไม่ใช่แค่ทำให้พัฒนาความสามารถด้านวิชาการของนักเรียนอย่างเดียว แต่เป็นก้าวแรกที่สำคัญสู่อนาคตของตัวเองอีกด้วย

“งานภาคสนาม” ที่เรียนนอกโรงเรียน

โรงเรียนเมเคเน้นกิจกรรมด้านวิชาการ ที่หาความรู้นอกโรงเรียนด้วยตนเอง ไม่ใช่เรียนแค่ในห้องเรียน กิจกรรมในประเทศ ประกอบด้วย “โปรแกรมเข้าไปฟังการพิจารณาคดีในศาล” ที่ได้เข้าไปฟังการพิจารณาคดีจริงในศาลเพื่อเข้าใจปัญหาของสังคม “งานภาคสนาม  ที่เกาะยากุชิมะ” เพื่อเข้าใจความหลากหลายของ สิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ จากมุมมองทางวิทยาศาสตร์หรือในการอนุรักษ์ธรรมชาติ การเยี่ยมสถาบันวิจัยเทคโนโลยีและสารสนเทศ (AIST) และยังมีโปรแกรมต่างๆอีกมากมาย

นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมต่างประเทศ เช่น ทัศนศึกษาที่เชี่ยงไฮ้ ที่มีกิจกรรมการนำเสนอผลการวิจัยกับนักเรียนชาวจีน โปรแกรมทัศนศึกษาที่ประเทศไทยที่ทำการวิจัยเรื่องชั้นดินและกิจกรรมขุดซากไดโนเสาร์กับอาจารย์มหาวิทยาลัย

การศึกษาของโรงเรียนเมเคกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นชองนักเรียน โดยเรียนรู้จากโลกกว้างของสังคมจริง ไม่ได้อยู่แต่โลกเล็กๆในโรงเรียน

  • Meikei Official Facebook

สอบถามติดต่อ

© Copyright since 1979 by Meikei High School

 International Studnt Center

Tel: +81-29-851-6611

Email: international@meikei.ac.jp

ที่อยู่

1-1 Inarimae, Tsukuba,

Ibaraki, JAPAN 305-0061