top of page

โปรแกรมการศึกษา

IMG_20190211_165617_edited.jpg

​ลักษณะของโปรแกรมการศึกษา

โปรแกรมการศึกษาของโรงเรียนเมเคไม่ได้แค่ท่องจำความรู้และนำไปใช้ประโยชน์
ตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียน พวกเราตั้งคำถามและประเมินความรู้และสามัญสำนึกที่มีอยู่ตลอด แล้วพยายามใช้โปรแกรมการศึกษาที่สร้างคุณค่าใหม่ๆ
หลักการนี้จะได้เห็นในงานภาคสนาม การวิจัยประเด็นส่วนบุคคล
ปรแกรม SSH (Super Science High School: โรงเรียนด้านวิทยาศาสตร์ชั้นนำ)
และโปรแกรม International Baccalaureate Diploma Program
IBロゴ.jpg
โรงเรียนที่ได้รับอนุญาตเปิดสอนหลักสูตร International Baccalaureate (IB)

โรงเรียนเมเคได้รับอนุญาตจากองค์กร International Baccalaureate เป็นสมาชิกหนึ่งในโรงเรียน IB ทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2559 และเริ่มหลักสูตรมาตรฐานสากลที่สามารถเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยทั่วโลกได้

“โปรแกรม IB Diploma” นี้ เป็นโปรแกรมที่มีความสมดุลและขั้นสูง ที่นอกจากได้เรียนรู้ระดับมหาวิทยาลัยแล้วยังได้ฝึกฝนความสามารถที่จำเป็นในการใช้ชีวิตเป็นบุคลากรระดับสากล นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรที่กำหนดไว้ในระยะเวลา 2 ปี ได้ผ่านการสอบครั้งสุดท้าย แล้วได้ผลงานที่กำหนดไว้ สามารถรับและนำวุฒิบัตรเข้าสู่มหาวิทยาลัยที่นานาชาติยอมรับ (วุฒิบัตร International Baccalaureate) วิชาเรียนเปิดสอนเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษ สามารถเรียนทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษได้

เมื่อปี 2563 นักเรียนรุ่นแรกทุกคนได้รับ “IB Diploma (วุฒิบัตร International Baccalaureate)” และสำเร็จการศึกษา นักเรียนรุ่นแรกที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้รับโอกาสจากมหาวิทยาลัยที่อยู่ระดับสูงของอันดับโลก หลายๆแห่ง เช่น University of Tronto และ University of Melbourne และได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย หลายๆแห่ง โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกา (ทุนการศึกษาทั้งหมดของนักเรียนรุ่นแรกได้เป็น จำนวนเงิน $840,000) อันนี้แสดงได้ว่า การศึกษาทางวิชาการของ IB Diploma ได้รับการประเมินจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกเป็นอย่างดี ซึ่งคงจะเป็นหลักฐานแสดงว่าคอร์ส IB ของโรงเรียนเมเคได้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นโรงเรียนระดับโลก (World School)

浴衣ポスタープレゼン.jpg
IMG_20190211_165617.jpg
SSHロゴ.png
SSH: Super Science High School
ที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาต

โรงเรียนเมเคได้กำหนดเป็น SSH (Super Science High School) จากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นโรงเรียนหลัก

ที่ดำเนินการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง ได้เป็นเมื่อปี 2554 และต่อด้วยปี 2560 เป็นมาระยะเวลาทั้งหมด 9 ปี โปรแกรม SSH ไม่ได้เน้นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเดียว แต่มีภารกิจสูงสุดที่ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์ โดยการดำเนินกิจกรรมและหลักสูตรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พยายามพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถในการเลือกข้อมูลที่ “ถูกต้อง” และมีศีลธรรมทางวิทยาศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาระดับโลกได้

เนื้อหาการศึกษา SSH ของโรงเรียนเราที่มีหลักการนี้ได้รับการประเมินอย่างสูง ได้สร้างผลงานหลายๆด้านทั้งในประเทศและต่างประเทศ รายการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างผลงานการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยโปรแกรม SSH

・ได้รับรางวัลองค์การส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในงาน JSEC (Japan Science and Engeering Challenge)

・ได้เป็นตัวแทนประเทศญี่ปุ่นที่ไปร่วมงาน intel ISEF (intel International Science and Engeering Fair)

ที่จัดขึ้นที่รัฐแอริโซนา ประเทศอเมริกา

・ได้รับรางวัล “Best Presentation Awards” ในงาน Global Science Link ที่ประเทศสิงคโปร์อีกด้วย

%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%892_ed
วิทยานิพนธ์ตอนอายุ 17
การวิจัยประเด็นส่วนบุคคล

ตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนเมเค ทุกคน จะต้องผ่าน “การวิจัยประเด็นส่วนบุคคล” บางคนเรียกว่า “วิทยานิพนธ์ตอนอายุ 17” นักเรียนแต่ละคนเตรียมประเด็น (หัวข้อ) ที่ตัวเองสนใจ และดำเนินการสำรวจและวิจัยในระยะเวลา 1 ปี  ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา หัวข้อการวิจัยจะได้จากหลายๆด้าน ไม่ใช่แค่วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ยังได้จากศิลปะ วิทยาศาสตร์การกีฬาและอื่นๆได้อีกด้วย ในขั้นตอนการทำวิจัย จะมีโอกาสไปเยี่ยมมหาวิทยาลัย สภาบันวิจัย บริษัทและอื่นๆ เพื่อขอความช่วยเหลือในการวิจัยและสำรวจ ทำให้เกิดการพัฒนาที่ครอบคลุม เช่น ความสามารถที่เข้าใจถึงปัญหา วิเคราะห์ เก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล สรุปและนำเสนอเป็นต้น

กิจกรรมการวิจัยนี้เป็นโอกาสสำหรับนักเรียนที่จะคิดถึงอนาคตของตัวเองด้วย การวิจัยประเด็นส่วนบุคคลเป็นการเปิดโอกาสสำหรับนักเรียนหลายๆคน แล้วได้เป็นนักวิจัย ช่างฝีมือดั้งเดิม สถาปนิกและศิลปิน การวิจัยประเด็นส่วนบุคคลไม่ใช่แค่ทำให้พัฒนาความสามารถด้านวิชาการของนักเรียนอย่างเดียว แต่เป็นก้าวแรกที่สำคัญสู่อนาคตของตัวเองอีกด้วย

IMG_5190.JPG
屋久島.jpg
%E3%82%B9%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%892_ed
“งานภาคสนาม” ที่เรียนนอกโรงเรียน

โรงเรียนเมเคเน้นกิจกรรมด้านวิชาการ ที่หาความรู้นอกโรงเรียนด้วยตนเอง ไม่ใช่เรียนแค่ในห้องเรียน กิจกรรมในประเทศ ประกอบด้วย “โปรแกรมเข้าไปฟังการพิจารณาคดีในศาล” ที่ได้เข้าไปฟังการพิจารณาคดีจริงในศาลเพื่อเข้าใจปัญหาของสังคม “งานภาคสนาม  ที่เกาะยากุชิมะ” เพื่อเข้าใจความหลากหลายของ สิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ จากมุมมองทางวิทยาศาสตร์หรือในการอนุรักษ์ธรรมชาติ การเยี่ยมสถาบันวิจัยเทคโนโลยีและสารสนเทศ (AIST) และยังมีโปรแกรมต่างๆอีกมากมาย

นอกจากนั้น ยังมีโปรแกรมต่างประเทศ เช่น ทัศนศึกษาที่เชี่ยงไฮ้ ที่มีกิจกรรมการนำเสนอผลการวิจัยกับนักเรียนชาวจีน โปรแกรมทัศนศึกษาที่ประเทศไทยที่ทำการวิจัยเรื่องชั้นดินและกิจกรรมขุดซากไดโนเสาร์กับอาจารย์มหาวิทยาลัย

การศึกษาของโรงเรียนเมเคกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นชองนักเรียน โดยเรียนรู้จากโลกกว้างของสังคมจริง ไม่ได้อยู่แต่โลกเล็กๆในโรงเรียน

bottom of page